Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FB!

Έρχονται μεγάλες αλλαγές στο Airbnb με απόφαση της Κομισιόν

Οι νέοι κανόνες για τη βραχυχρόνια μίσθωση

Αλλάζουν όσα ξέραμε στην βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (Airbnb) με απόφαση της Κομισιόν. Η απόφαση έρχεται καθώς τα Airbnb μπορεί να οφελούν τους τουρίστες και τους εκμισθωτές, αλλά δημιουργούν προβλήματα σε κοινότητες με έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης.
Οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν τη συλλογή και την κοινοχρησία δεδομένων από τους εκμισθωτές και τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Αυτό, με τη σειρά του, θα συμβάλλει στη διαμόρφωση αποτελεσματικών και αναλογικών τοπικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που σχετίζονται με τον τομέα της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων.
Οι αλλαγές στα Airbnb
Το νέο προτεινόμενο πλαίσιο για τα Airbnb:
Θα εναρμονίσει τις απαιτήσεις καταχώρισης για τους εκμισθωτές και τα ακίνητα που προσφέρουν για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν αυτές θεσπίζονται από τις εθνικές αρχές: τα συστήματα καταχώρισης θα πρέπει να είναι πλήρως επιγραμμικά και φιλικά προς τον χρήστη. Θα πρέπει να απαιτείται το ίδιο σύνολο σχετικών πληροφοριών για τους εκμισθωτές και τα ακίνητά τους, δηλαδή το «ποιος», «τι» και «πού». Κατά τη συμπλήρωση της καταχώρισης, οι εκμισθωτές θα πρέπει να λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.
Θα αποσαφηνίσει τους κανόνες για τη διασφάλιση της προβολής και του ελέγχου των αριθμών καταχώρισης: οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να διευκολύνουν τους εκμισθωτές να προβάλλουν τους αριθμούς καταχώρισης στις πλατφόρμες τους. Θα πρέπει επίσης να πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι εκμισθωτές καταχωρίζουν και προβάλλουν τους σωστούς αριθμούς. Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να αναστέλλουν τους αριθμούς καταχώρισης και να ζητούν από τις πλατφόρμες να διαγράψουν τους μη συμμορφούμενους εκμισθωτές.
Θα εξορθολογίσει την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ επιγραμμικών πλατφορμών και δημόσιων αρχών: οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να κοινοποιούν στις δημόσιες αρχές δεδομένα σχετικά με τον αριθμό διανυκτερεύσεων και τον αριθμό των μισθωτών μία φορά τον μήνα, με αυτοματοποιημένο τρόπο. Για τις μικρές και τις πολύ μικρές πλατφόρμες προβλέπονται δυνατότητες απλούστερης κοινοποίησης. Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να λαμβάνουν τα δεδομένα αυτά μέσω εθνικών «ενιαίων ψηφιακών σημείων εισόδου». Με τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθεί η χάραξη καλά στοχευμένης πολιτικής.
Θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση των δεδομένων, σε συγκεντρωτική μορφή: τα δεδομένα που παράγονται στο πλαίσιο της εν λόγω πρότασης θα συμβάλλουν, σε συγκεντρωτική μορφή, στις στατιστικές για τον τουρισμό που παράγει η Eurostat και θα τροφοδοτούν τον επικείμενο ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για τον τουρισμό. Οι πληροφορίες αυτές θα στηρίξουν την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό.
Θα δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εφαρμογής: τα κράτη μέλη θα παρακολουθούν την εφαρμογή αυτού του πλαισίου διαφάνειας και θα θεσπίσουν σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του εν λόγω κανονισμού.
Η πρόταση κανονισμού για τη συλλογή και την κοινοχρησία δεδομένων σχετικά με τις υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων αποτελεί βασική δράση της οδού μετάβασης για τον τουρισμό, η οποία δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Η πρόταση ανακοινώθηκε στη στρατηγική της Επιτροπής για τις ΜΜΕ του Μαρτίου 2020 με σκοπό την προώθηση της ισόρροπης και υπεύθυνης ανάπτυξης της συνεργατικής οικονομίας σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, με πλήρη σεβασμό των δημόσιων συμφερόντων.
Θα συμπληρώσει επίσης τα υφιστάμενα μέσα, ιδίως την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες που ρυθμίζει τις επιγραμμικές πλατφόρμες, και τους κανόνες της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας.

Πηγή

#Top News

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!