ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Βόμβα της ΑΑΔΕ: Απενεργοποιεί τα ΑΦΜ – Δείτε αν σας αφορά

«Κεραυνό» στους φοροφυγάδες ρίχνει η ΑΑΔΕ καθώς προχωρά στην απενεργοποίηση των ΑΦΜ τους και με ότι αυτό συνεπάγεται γι’ αυτούς.

Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιεί καθημερινά η ΑΑΔΕ και ειδικά στον τομέα του ΦΠΑ βγάζοντας «λαβράκια» , αφού σύμφωνα με επίσημα στοιχεία στο πρώτο 7μηνο του 2022 σε 109 έρευνες (εκκρεμούν άλλες 128) προχώρησε σε 98 απενεργοποιήσεις ΑΦΜ.
Δεκάδες φορολογικές απάτες στον τομέα του ΦΠΑ αποκαλύπτουν κάθε μήνα οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ.
Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 η Υπηρεσία Ελέγχου Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων ολοκλήρωσε 109 έρευνες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται 128 νέες έρευνες.
Τα ευρήματα των ελέγχων
Μετά τους ελέγχους η εφορία προχώρησε στην απενεργοποίηση 98 ΑΦΜ. Πρόκειται για φυσικά και νομικά πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως «εξαφανισμένοι έμποροι».
Το 2021 είχαν απενεργοποιηθεί 139 ΑΦΜ και το 2020 144 ΑΦΜ για απάτες στον ΦΠΑ.
Την ίδια ώρα χιλιάδες υποθέσεις βρίσκονται στο «μάτι» των φοροελεγκτών της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία οι Εφορίες και τα Ελεγκτικά Κέντρα στο 7μηνο ολοκλήρωσαν τον έλεγχο 12.495 φορολογικών υποθέσεων.
Από τις υποθέσεις αυτές 7.745 είναι «φρέσκες» υποθέσεις, δηλαδή της τελευταίας πενταετίας. Ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει επικεντρωθεί στις υποθέσεις αυτές αφού, όπως αναφέρουν έμπειροι ελεγκτές, έχουν… ζουμί.
Πότε απενεργοποιείται ο ΑΦΜ
Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, η διαδικασία απενεργοποίησης των ΑΦΜ διενεργείται στις περιπτώσεις που εντοπίζεται υπόθεση φοροδιαφυγής, αλλά και προληπτικά, εάν από τον έλεγχο των αρχών προκύψει ότι:
Δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) για δύο συνεχόμενα έτη.
Από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι δεν υφίσταται οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης.
Από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία προκειμένου να χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
Διαπιστώνονται ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία κατόχου.
Μετά από έλεγχο διαπιστώνεται απάτη σε βάρος του δημοσίου.
ΑΑΔΕ ΑΦΜ: Οι φορολογούμενοι που χάνουν τον ΑΦΜ τους δεν μπορούν:
Να υποβάλουν οποιαδήποτε δήλωση στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.
Να υποβάλουν οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά.
Να τύχουν απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιών και γονικών παροχών κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.
Να λάβουν πιστοποιητικό για υποβολή δηλώσεων κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.
Να λάβουν πιστοποιητικό για μεταβίβαση ακινήτων.
Να πάρουν αντίγραφο των υποβληθεισών δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) και πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.
Να λάβουν φορολογική ενημερότητα.
Να εισπράξουν ποσά από την εξόφληση τίτλων πληρωμής (Α.Φ.Ε.Κ. Χρηματικά Γραμμάτια, Γραμμάτια τρίτων, Χρηματικά εντάλματα).
Να έχουν συναλλαγές με το Δημόσιο τομέα (συμμετοχή σε διαγωνισμό για προμήθεια υλικών ή ανάθεση έργων του Δημοσίου).
Ενεργοποίηση ΑΦΜ λόγω μη ολοκλήρωσης εκκαθάρισης καθώς και αναβίωσής της
Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της αναβίωσης της διαδικασίας της εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4919/2022
Με το άρθρο 1 της νέας απόφασης 1125/2022 καθορίζεται η διαδικασία ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων:
1) που δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ και έχουν προβεί στην διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, ως όφειλαν, καθώς υπήρχε εκκρεμότητα αυτών, όπως χρηματική απαίτηση ή χρέος προς τρίτους ή εταιρική περιουσία ή πάγιο που δεν διατέθηκε στους εταίρους, μετόχους κ.λπ. και
2) που έχουν προβεί σε διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. και επανεγγραφεί στο ΓΕΜΗ λόγω αναβίωσης της διαδικασίας της εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4919/2022.
Άρθρο 2
Για την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. των προσώπων του άρθρου 1 υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ
«Τα Αιτήματά μου», το έντυπο Δ211 «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης» με την ένδειξη «Μεταβολή», επιλέγοντας την αντίστοιχη «Διαδικασία» από την «Θεματική Ομάδα» του «Μητρώου».
Με το συγκεκριμένο έντυπο δηλώνεται και η σχέση εκπροσώπησης, κατά περίπτωση.
Ως αρμόδια ορίζεται η Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρισκόταν η έδρα της επιχείρησης κατά τη διακοπή των εργασιών της. Εναλλακτικά, το έντυπο Δ211 δύναται να υποβάλλεται στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με αυτοπρόσωπη παρουσία ή να αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς.
Με το ως άνω έντυπο συνυποβάλλονται υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Για τη θέση σε εκκαθάριση στο Φορολογικό Μητρώο των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που εξαιρούνται της εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. και των οποίων το έγγραφο σύστασης καταχωρείται σε άλλο Μητρώο ή Βιβλίο εκτός Γ.Ε.ΜΗ. (όπως κοινοπραξίες που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα, αστικές εταιρείες που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, κοινωνίες αστικού δικαίου κ.ά.), ο εκκαθαριστής συνυποβάλλει το έγγραφο λύσης τους, νομίμως δημοσιευμένο, όπου απαιτείται, από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία των εκκαθαριστών.
Εάν από το έγγραφο λύσης δεν προκύπτουν τα στοιχεία των εκκαθαριστών συνυποβάλλεται επιπλέον έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν τα εν λόγω στοιχεία, όπως καταστατικό, νομίμως δημοσιευμένο όπου απαιτείται, ή δικαστική απόφαση.
2) Για τη θέση σε εκκαθάριση στο Φορολογικό Μητρώο των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που είναι υπόχρεα σε εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., ο εκκαθαριστής συνυποβάλλει ανακοίνωση για την επανεγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. που εκδόθηκε κατόπιν αίτησης αναβίωσης της διαδικασίας εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4919/2022.
Στην περίπτωση που η δήλωση της παρούσας υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται επιπλέον εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος, κατά τα οριζόμενα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
Άρθρο 3
Για την καταχώρηση της δήλωσης μεταβολής του άρθρου 2 στο Υποσύστημα Μητρώου, ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προβαίνει στην ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. που κατείχαν τα πρόσωπα πριν από τη διακοπή των εργασιών τους, καθώς τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να υφίστανται για τον σκοπό της εκκαθάρισης ή επανεγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4919/2022.
Με την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ., ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στο Υποσύστημα Μητρώου τη σχετική δήλωση μεταβολής και θέσης σε εκκαθάριση, με ημερομηνία μεταβολής την επομένη της ημερομηνίας διακοπής.
Διευκρινίζεται, ότι η ημερομηνία δημοσίευσης ή έκδοσης ή εν γένει η ημερομηνία που φέρουν τα σχετικά με την αναβίωση σε κατάσταση εκκαθάρισης δικαιολογητικά που προσκομίζονται για την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ., δεν συνιστά ημερομηνία θέσης σε εκκαθάριση για τη φορολογική διοίκηση.
Στην περίπτωση υποβολής της δήλωσης πέραν των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία μεταβολής ή από το χρόνο έκδοσης της ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ., επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορηγείται η σχετική βεβαίωση.
Για τις μεταβολές που έχουν επέλθει στα στοιχεία των ως άνω προσώπων μετά την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. τους, υποβάλλονται οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που ορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Με την περάτωση των εργασιών της διαδικασίας εκκαθάρισης, τα πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση διακοπής εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/31-12-2013. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορηγείται η σχετική βεβαίωση.
Άρθρο 4
Μετά την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. και τη θέση των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων σε εκκαθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, η βεβαίωση διακοπής εργασιών που χορηγήθηκε αρχικά στο φορολογούμενο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα ως προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη φορολογική νομοθεσία για την υποβολή δηλώσεων από την ημερομηνία ενεργοποίησης του Α.Φ.Μ.
Άρθρο 5
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης παύει να ισχύει η υπό στοιχεία Α.1010/2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β’ 4889/16-09-2022)
ΔΕΙΤΕ:  Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση του Οκτωβρίου - Ποιοι κερδίζουν από 1.000 έως 50.000 ευρώ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!