Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FB!

Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στην Ερμιονίδα

Η ανακοίνωση του κόμματος “Ελληνική Λύση”:

Σύμφωνα με ενημέρωση κατοίκων Ερμιονίδας Αργολίδας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας επικαιροποίησε ένα πάγιο και διαρκές αίτημά του περί της ίδρυσης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. Το διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας επικεντρώνεται στη βούληση πολλών δημοτών, οι οποίοι για λόγους είτε κοινωνικούς είτε οικογενειακούς είτε οικονομικούς δεν ολοκλήρωσαν στον προβλεπόμενο χρόνο την εκπαίδευσή τους.
Επιπρόσθετοι παράγοντες που συντείνουν στην αναγκαιότητα ίδρυσής του είναι: α) η χιλιομετρική απόσταση από τα πλησιέστερα Εσπερινά Σχολεία Ναυπλίου και Γαλατά, β) η ύπαρξη Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην περιοχή, η οποία θα λειτουργεί ως δεξαμενή τροφοδότησης με ενήλικες μαθητές για συνέχιση φοίτησης στο Εσπερινό Λύκειο και γ) η μη ολοκλήρωση των λυκειακών ετών αρκετών μαθητών της περιοχής, οι οποίοι διέκοψαν για διάφορους λόγους τη φοίτησή τους.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
Προτίθεστε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να ιδρυθεί Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο στον Δήμο Ερμιονίδας Αργολίδας για τους προαναφερόμενους λόγους;
Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ 73/4-10-2022»
Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Τα θέματα των σχολικών μεταβολών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2023-2024 ρυθμίζονται με την αρ.141355/Δ4/15-11-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2023-2024». Με την εν λόγω εγκύκλιο καθορίζονται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων (ιδρύσεις, συγχωνεύσεις, καταργήσεις, προσθήκες τομέων/ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ.) και περιγράφονται η διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και οι ενέργειες των εμπλεκόμενων φορέων. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μαθητών/τριών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές/τριες, οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων καθώς και οι ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.
Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο για την ίδρυση Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) απαιτούνταν η υποβολή σχετικής πρότασης από τον αρμόδιο Δ/ντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης(ΔΔΕ) μέσω του πληροφοριακού συστήματος MySchool έως και τις 22-11- 2022. Επί της πρότασης του Δ/ντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο προσδιορίζοντας ρητά τον ακριβή χώρο στέγασης της υπό ίδρυση σχολικής μονάδας. Στη συνέχεια, η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνοδευόμενη από τις απαιτούμενες για τη σχολική μεταβολή βεβαιώσεις, διαβιβάζεται από τον Δ/ντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης έως τις 7-12-2022 στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης, αφού μελετήσει και επεξεργαστεί την πρόταση του ΔΔΕ, να διατυπώσει, έως τις 09-12-2022, συγκεκριμένη και αιτιολογημένη θετική ή αρνητική εισήγηση προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την προτεινόμενη μεταβολή. Διευκρινίζεται ότι ο Περιφερειακός Δ/ντης Εκπαίδευσης δύναται, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, να διατυπώσει μέσω του πληροφοριακού συστήματος MySchool εισήγηση για την ίδρυση σχολικής μονάδας ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί σχετική πρόταση από τον οικείο Δ/ντη Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα εγκύκλιο σχολικών μεταβολών, η πρωτοβουλία για την υποβολή προτάσης/εισηγήσης ίδρυσης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στην Ερμιονίδα για το σχολικό έτος 2023-2024 ανήκει στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας και την Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, οι οποίες ασκώντας άμεση εποπτεία επί των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους διαθέτουν πληρέστερη γνώση των τοπικών αιτημάτων και αναγκών.
Επιπρόσθετα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 έως 8 του ν.4763/2020 (Α΄254) οι καταχωρισθείσες στο πληροφοριακό σύστημα MySchool προτάσεις σχολικών μεταβολών των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης συνοδευόμενες από τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης και τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων διαβιβάζονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ στα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προτάσεις και ανιχνεύοντας τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας στην οικεία Περιφέρεια, υποβάλλουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (άρθρο 6 του ν.4763/2020) τις προτάσεις τους στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το τελευταίο αξιολογεί τις προτάσεις των σχολικών μεταβολών και υποβάλλει σχετική εισήγηση στον/στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως προβλέπεται στην παρ. 3δ του άρθρου 5 του προαναφερθέντος νόμου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ZΕΤΤΑ M. ΜΑΚΡΗ

 

#Top News

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!