ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΑΡΓΟΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

Ιδρύεται Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Ναυπλιέων

Με την υπ’ αριθ. 10/2022 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ναυπλιέων, εγκρίθηκε η ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου.

Για την εύρυθµη οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλιέων το κανονιστικό πλαίσιο, µε τις διατάξεις του οποίου καθορίζονται µε σαφή τρόπο τα σχετικά θέµατα.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Άρθρο 1: Τι είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο
Στις διατάξεις του άρθρου 2 § 1,2 του Νόμου 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α΄)΄΄Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ΄΄ ορίζεται το πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας, προμήθειας και διαχείρισης των Κοινωνικών Παντοπωλείων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. «Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων. Τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υ.α.11389/1993, Β’185).
Στο πλαίσιο των παντοπωλείων οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν να διοργανώνουν και συσσίτια για τη διανομή φαγητού σε απόρους και αστέγους. Μπορούν επίσης, να λαμβάνουν κάθε άλλο μέτρουποστήριξης αστέγων και απόρων.»
Το μοντέλο Κοινωνικού Παντοπωλείου που φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε θα προσφέρει στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που θα εξυπηρετούνται από αυτό:
1.την κάλυψη των βασικών τους αναγκών με την προσφορά ειδών παντοπωλείου όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, ενδύματα είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια, βιβλία κ.λ.π.
2.υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
3.ενημέρωση και παραπομπή για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο μέσα από μια οργανωμένη δικτύωση με όλες τις δημόσιες και μη υπηρεσίες και φορείς
4.ανάπτυξη βασικών ατομικών δεξιοτήτων των εξυπηρετούντων και δικτύωση με το κοινωνικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας.
Ενώ παράλληλα προωθεί την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και υποστηρίζεται από τις τοπικές επιχειρήσεις και δημότες.
Η ίδρυση Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου φιλοδοξεί να απαντήσει στο φάσμα της φτώχειας και της εξαθλίωσης των συνανθρώπων μας.
Είναι μια προσπάθεια έκφρασης κοινωνικής αλληλεγγύης όλων των Τοπικών Αρχών, Κοινωνικών Φορέων, επιχειρήσεων και δημοτών.
Άρθρο 2: Σκοπός- Στόχοι
Σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η δημιουργία ενός πυλώνα στην κοινότητα που να αξιοποιεί στο μέγιστο την αλληλέγγυα οικονομία ενεργοποιώντας την κοινωνία των πολιτών και αναλαμβάνοντας την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης να παρέχει ένα ποιοτικά βελτιωμένο κράτος κοινωνικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
Στόχος του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας είναι να μην υπάρξει ούτε ένας συνδημότης μας που να βιώσει καταστάσεις ένδειας. Να στηριχθούν οι αδύναμοι συνδημότες μας τόσο από πλευράς προϊόντων όσο και υπηρεσιών με απώτερο σκοπό να ξεπεράσουν την κρίση και να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις παρέχοντάς τους βοήθεια στην ανάπτυξη βασικών ατομικών δεξιοτήτων.
Η ίδρυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας θα συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, στην καταπολέμηση της ένδειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, παράλληλα δε, θα ενισχύσει την κοινωνική ευθύνη και αλληλεγγύη των δημοτών, τοπικών αρχών, επιχειρήσεων και κοινωνικών φορέων.
Άρθρο 3: Οργάνωση και Λειτουργία
Η στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα γίνει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο από το Δήμο μας,στο ισόγειο του κτιρίου που στεγάζεται το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ναυπλιέων, ο οποίος πρέπει να είναι προσπελάσιμος στην τροφοδοσία και τη διανομή των προϊόντων. Η θέση του κτιρίου πρέπει να παρέχει διακριτικότητα για τους εξυπηρετούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα οργανωθεί και θα λειτουργεί από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας.
Για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα οριστεί αρμόδιος υπάλληλος.
Παράλληλα από το ίδιο τμήμα θα οργανωθεί και ειδική ομάδα εθελοντών που θα εκπαιδευτούν για να λειτουργούν υποστηρικτικά στην λειτουργία και οργάνωση αυτού.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στηριζόμενο στην φιλοσοφίας της χρηστής διοίκησης θα τηρεί τα κάτωθι ηλεκτρονικά αρχεία.
1. Αποθήκης, όπου καταγράφονται τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
2. Αρχείο με Δελτία Παραλαβής τροφίμων και ειδών του κοινωνικού παντοπωλείου
3. Αναλυτική κατάσταση παραλαβής προϊόντων ανά δικαιούχο.
4. Κάθε δικαιούχος θα εφοδιαστεί με ειδική Κάρτα εξυπηρετούμενου. Ο κάθε δικαιούχος θα μπορεί να αναγράφει στην Κάρτα του και ένα δεύτερο άτομο που θα μπορεί να παραλαμβάνει αντ’ αυτού τα προσφερόμενα προϊόντα σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου.
Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα παράδοσης προϊόντων κατ’ οίκον σε άτομα με αναπηρία ή ηλικιωμένα άτομα.
Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα εποπτεύεται, από την οριζόμενη με την απόφαση αυτή επιτροπή διαχείρισης. Η επιτροπή διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην οικονομική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό ο οποίος θα εγκρίνεται με ειδική απόφαση της.
Άρθρο 4: Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι οι κάτοχοι της Κάρτας Κοινωνικών Παροχών.
Οι Δικαιούχοι μετά από αίτησή τους θα επιλέγονται κατόπιν της εισήγησης των αρμοδίων υπαλλήλων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου και έπειτα από τη σχετική απόφαση της επιτροπής διαχείρισης βάσει των κάτωθι συνδυαστικών κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων:
· Οικονομική κατάσταση: Ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 6.000,00€, προσαυξανόμενο κατά20% για κάθε προστατευόμενο μέλος.
· Περιουσιακή κατάσταση
· Οικογενειακή κατάσταση ( Πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες, κ.λ.π..
· Εργασιακή κατάσταση (ανεργία)
· Συνθήκες στέγασης
· Προβλήματα Υγείας
Λόγω της ανάγκης διαχείρισης προσωπικών δεδομένων των αιτούντων αλλά και της τήρησης αρχείου στο οποίο περιλαμβάνονται ευαίσθητα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι διατάξεις περί απορρήτου και ως εκ τούτου τα δεδομένα αυτά θα διαχειρίζονται με την κατάλληλη μεθοδολογία και θα καταρτίζεται η τελική κατάσταση δικαιούχων που θα εγκρίνεται από την Επιτροπής Διαχείρισης και θα προωθείται για ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου χωρίς να δημοσιεύονται τα ονόματα των δικαιούχων.
Επίσης, τα στοιχεία αυτά δεν θα αναρτώνται στο διαύγεια αλλά θα σημειώνεται με Χ κάθε χαρακτήρας των στοιχείων των δικαιούχων στο κείμενο της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου το οποίο θα αναρτάται στη διαύγεια.
Η σχετική κατάσταση των δικαιούχων θα επανεξετάζεται δύο φορές το χρόνο τους μήνες Νοέμβριο και Μάιο και θα γίνονται οι ανάλογες διορθώσεις και αλλαγές από την Επιτροπή Λειτουργίας.
Άρθρο 5: Παροχές
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα προσφέρει στους δικαιούχους είδη πρώτης ανάγκης, κυρίως τρόφιμα και μη ευπαθή προϊόντα σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων. Πιο συγκεκριμένα θα παρέχονται δηλαδή τρόφιμα (όπως γάλα εβαπορέ, ρύζι, ζυμαρικά, αλεύρι, όσπρια, λάδι, ζάχαρη, καφές, παιδικές κρέμες, παξιμάδια, φρυγανιές, μπισκότα κ.λ.π.), βασικά είδη καθαριότητας και ατομικής υγιεινής (απορρυπαντικά, σαπούνια, σαμπουάν, χλωρίνη, σφουγγάρια, σκούπες κ.λ.π.), καθώς και βασικά είδη περιποίησης για μωρά όπως πάνες, μωρομάντηλα. Παράλληλα θα προσφέρονται είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, κλπ
Το κοινωνικό παντοπωλείο μπορεί να διαθέτει δωρεάν προϊόντα μεταχειρισμένα , τα οποία θα έχουν ελεγχθεί και θα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Τα μεταχειρισμένα είδη μπορούν να περιλαμβάουν είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακής χρήσης, βιβλία, ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.π. τα όποια θα προέρχονται από δωρεές συμπολιτών.
Το κοινωνικό παντοπωλείο μπορεί να οργανώνει παζάρια ανταλλαγής προϊόντων και μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης οικιακών συσκευών κ.λ.π.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο επίσης μπορεί να διανέμει και φρέσκα προϊόντα λαϊκής αγοράς και να προχωρήσει στην λειτουργία συσσιτίου εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους θα είναι ανάλογες με τη διαθεσιμότητα που θα έχει το Παντοπωλείο τόσο στα είδη που θα προμηθεύεται ο Δήμος, όσο και σε αυτά που θα προέρχονται από δωρεές.
Επίσης, η ποσότητα των προϊόντων που θα χορηγείται ανά δικαιούχο , θα καθορίζεται κλιμακωτά, ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση και τον αριθμό των μελών της οικογένειας.
Τέλος το Κοινωνικό Παντοπωλείο με την κάρτα δικαιούχου μπορεί να παρέχει δωρεάν πρόσβαση στα πολιτιστικά, αθλητικά προγράμματα ή άλλα προγράμματα και υπηρεσίες του Δήμου, μετά από σχετική απόφαση.
Η ειδική κάρτα δικαιούχου Κοινωνικών παροχών θα ισχύει για ένα χρόνο. Στην λήξη της ισχύος της επαναξιολογείται από μηδενική βάση.
Παράλληλα θα παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης , ενημέρωση και παραπομπή για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο μέσα από μια οργανωμένη δικτύωση με όλες τις δημόσιες και μη υπηρεσίες και φορείς και ανάπτυξη βασικών ατομικών δεξιοτήτων των εξυπηρετούντων και δικτύωση με το κοινωνικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας.
Ενώ παράλληλα θα προωθείται η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η προώθηση του εθελοντισμού.
Άρθρο 6: Κοινωνικά Κριτήρια Επιλογής Δικαιούχων
Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ παράλληλα θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες κ.λ.π. που θα διαπιστώνονται με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και με την διενέργεια Κοινωνικής Έρευνας.
Ως ετήσιο καθαρό εισόδημα για την έκδοση κάρτας Κοινωνικών Παροχών ορίζεται έως το εισόδημα όπως αυτό αναφέρεται στο ΦΕΚ 1747 τ. Β΄ / 2006, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας:
Μέλη Οικογένειας Εισόδημα
1 άτομο 6.000 ευρώ
2 άτομα 7.200 ευρώ
3 άτομα 8.400 ευρώ
4 άτομα 9.600 ευρώ
Και για κάθε ένα επιπλέον άτομο, θα υπάρχει προσαύξηση στο οικονομικό όριο κατά 20%, ενώ για τις
περιπτώσεις με αναπηρία 67% και άνω το ανωτέρω καθορισθέν εισόδημα θα αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
Άρθρο 7: Δικαιολογητικά Δικαιούχων
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά ορίζονται τα κάτωθι:
1.Αίτηση με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προς την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ναυπλιέων.
2.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δηλώσεως θεωρούμενη από τη αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6. Ε9
7.Κάρτα Ανεργίας ( αν υπάρχει)
8.Γνωμάτευση από Υγειονομική Επιτροπή περί ποσοστού αναπηρίας ( αν ισχύει)
9.Άλλα δικαιολογητικά που δηλώνουν ιδιαίτερες συνθήκες όπως (διαζευκτήριο, βεβαίωση από σύλλογο πολυτέκνων κ.λ.π.)
10.Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικό Λειτουργό (του Δήμου ή άλλης υπηρεσίας – αν υπάρχει).
Τα δικαιολογητικά είναι δυνατόν να προσαρμόζονται με απόφαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Διαχείρισης.
Άρθρο 8: Πόροι Κοινωνικού Παντοπωλείου
Πόροι του Παντοπωλείου θα είναι:
1.Χορηγίες/δωρεές πολιτών εθελοντών, συλλόγων, σχολείων, ιδρυμάτων κ.α.
2.Δωρεές και χορηγίες Επιχειρήσεων και ιδιωτών με προσφορά προϊόντων
3.Ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα για την καταπολέμηση της φτώχειας
4.Ίδιοι πόροι του Δήμου
5.Χορηγίες από φορείς του Δημοσίου Τομέα, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση, Εκκλησίες κ.λ.π.
Άρθρο 9: Επιτροπή Διαχείρισης
Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα εποπτεύεται από την Επιτροπή Διαχείρισης , στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος Αντιδήμαρχος. Η Επιτροπή Διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην οικονομική επιτροπή, έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό.
Για τη προμήθεια ειδών, που θα καλύψουν τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα προβλεφθεί σχετική πίστωση με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.

Τα 'μαθες τα νέα;

Ρίξε και εδω μια ματιά!

Ανέβηκαν πρόσφατα...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΙΔΑΤΕ;