Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FB!

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων προσλαμβάνει ειδικούς συμβούλους -Πώς να κάνετε αίτηση

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Ορφανός καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν αίτηση σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου Δημάρχου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθεί.
Οι αρμοδιότητές του/της θα είναι οι εξής:
Η επικουρία του Δημάρχου σε θέματα τεχνικού χαρακτήρα ,παροχή συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών των Διευθύνσεων του Δήμου:
α)Τεχνικών Υπηρεσιών ,
β)Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής,
γ)Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής δ)Καθαριότητας ,Περιβάλλοντος και Πρασίνου καθώς και την οργάνωση ,παρακολούθηση και εφαρμογή των προγραμματικών συμβάσεων του Δήμου .
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει :
Α)Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
Β)Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Τοπογραφίας ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής .
Γ) Να έχουν ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία στον τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Eπίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανόμενων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης καλούνται όπως εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης – γνωστοποίησης της παρούσας στον τύπο, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» να υποβάλλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ναυπλιέων, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Τοπογραφίας ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής .
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 11 έως και 17 του Ν. 3584/07 και σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα που πιστοποιούν ότι τα πληρούν.
6. Αποδεικτικά εμπειρίας και συγκεκριμένα : Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Επίσης ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Ορφανός καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν αίτηση σχετικά με την πλήρωση μίας (1)θέσης ειδικού συμβούλου Δημάρχου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθεί.
Οι αρμοδιότητές του/της θα είναι οι εξής:
Η επικουρία του Δημάρχου σε θέματα οικονομικών του Δήμου. Συμβουλευτική σε θέματα αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης των αρμοδιοτήτων του Δήμου στο πλαίσιο της οικονομικής ανασυγκρότησης αυτού.
Διασύνδεση με την Κεντρική Διοίκηση για τα θέματα του Δήμου.
Διασύνδεση και παρουσίαση των αναγκών του Δήμου σε χρηματοδοτικούς φορείς και εργαλεία.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει :
Α)Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
Β)Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ΠΕ Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής .
Γ) Να έχουν ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία στον τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Eπίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανόμενων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης καλούνται όπως εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης – γνωστοποίησης της παρούσας στον τύπο, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» να υποβάλλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ναυπλιέων, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΠΕ Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής .
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 11 έως και 17 του Ν. 3584/07 και σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα που πιστοποιούν ότι τα πληρούν.
6. Αποδεικτικά εμπειρίας και συγκεκριμένα : Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ι. Ορφανός
ΔΕΙΤΕ:  Αναζητείται λύση για τα αδέσποτα στο Άργος

#Top News

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

#Αυτά που... παίζουν!