Ο Δημήτρης Καμπόσος ανέθεσε στον Γιώργο Δελογιάννη την Πολιτική Προστασία


Ο Δήμαρχος ανέθεσε στον κ. Δελογιάννη, Αντιστράτηγο εν αποστρατεία του Πυροσβεστικού Σώματος, την Πολιτική Προστασία του Δήμου

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος 10/01/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ Αριθ. Αποφ.: 41
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», [ΦΕΚ 87Α΄], ως ισχύουν, αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την υπ. αριθ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 [ΦΕΚ 40Α΄/29.2.2012], «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν.4046/2012», ως ισχύουν.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους Μυκηνών εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν.3852/2010, ως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019, [ΦΕΚ 204Α΄/16.12.2019], αναφορικά με τον ορισμό άμισθων Αντιδημάρχων,
6. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας, ΦΕΚ Β΄3022/1.9.2017.
7. Τις υπ. αριθ. 2460/30.8.2021 και 3492/29.11.2021 αποφάσεις μας, περί ορισμού Αντιδημάρχων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α.Τροποποιούμε την υπ’αριθ. 2460/30-8-2021 απόφασή μας, και αναθέτουμε την αρμοδιότητα της λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας, στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΔΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.
Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’αριθ. 2460/30-8-2021 και 3492/29.11.2021 αποφάσεις μας.
Γ. Η παρούσα απόφαση, να δημοσιευθεί μία φορά σε μία [1] ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών
Δημήτριος Καμπόσος

 Επιστροφή στην Αρχική σελίδα 
→ Ακολουθήστε το Argolida Planet στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι αυτά που “παίζουν” στην Αργολίδα!