ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΑΡΓΟΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

Πρόσληψη παιδιάτρου στο Ναύπλιο – Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Προκήρυξη

Ανακοινώνεται η πρόσληψη ενός/μίας (1) Παιδιάτρου, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικής διάρκειας έντεκα (11) μηνών, αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγοντας την 31/7/2023, στο Ναύπλιο.
• Έργο του/της ανωτέρω θα είναι η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς του Νομικού Προσώπου , όπως προβλέπεται από τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12 – 2017)
• Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του ΝΠΔΔ ΔΟΚΟΙΠΑΝ
• Το ποσό της αμοιβής του/της αναδόχου ανέρχεται στις 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου τυχόν Φ.Π.Α.
• Ο/η ανάδοχος δεν δικαιούται επίδομα εορτών καθώς άδεια και επίδομα αδείας
• Ο/η ανάδοχος που εισπράττει την αμοιβή του με βάση δελτίο παροχής υπηρεσιών θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ.
• Η εκτέλεση του έργου του /της παιδιάτρου δεν συνδέεται με το ωράριο εργασίας των υπηρεσιών του Ν.Π.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 67 ετών
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της, ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης αίτησης (άρθρο 8 του ν.3528/2007(Α΄26),με την επιφύλαξη της παρ 6 του άρθρου 47 του ν 2207/1994)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Έντυπη αίτηση
• Αντίγραφο Πτυχίου
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο
• Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας
• Πιστοποίηση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
• Φωτοτυπία Δ.Α.Τ.
• Βιογραφικό σημείωμα
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για τη δήλωση των 2 και 3 της ανωτέρω με τίτλο «γενικά προσόντα πρόσληψης» (περιλαμβάνεται στην αίτηση) Την έντυπη αίτηση μπορείτε να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΔΟΚΟΙΠΑΝ – dokoipan.gr
Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγμένων για το συγκεκριμένο έργο και θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/2009.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα σχετικά δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες :
α) είτε αυτοπροσώπως
β) είτε ηλεκτρονικά στο dpvsnaf@gmail.com
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά ,πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή .Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
γ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο ΔΟΚΟΙΠΑΝ –στη διεύθυνση 25ης Μαρτίου 55 Ναύπλιο ΤΚ 21100 απευθύνοντάς την, στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψη κας Ελένης Τζούβελη
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση σε ημερήσια τοπική εφημερίδα ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή στην ιστοσελίδα του Ν.Π. ή του Δ Ναυπλιέων εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. (ΛΗΞΗ 09-09-2022 )

 
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.

Τα 'μαθες τα νέα;

Ρίξε και εδω μια ματιά!

Ανέβηκαν πρόσφατα...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΙΔΑΤΕ;