ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΑΡΓΟΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

Τρέξτε να προλάβετε! Πωλούνται αυτοκίνητα από 300 ευρώ – Δείτε ΕΔΩ τη λίστα του ΑΑΔΕ

Δημοπρασίες ΑΑΔΕ

Μετά από πολλούς μήνες αδράνειας η ΑΑΔΕ ξεκινά πάλι τις δημοπρασίες αυτοκινήτων με τις τιμές πολυτελέστατων οχημάτων να ξεκινούν από τα 300 ευρώ

Η δημοπράτηση αφορά το τελωνείο Πατρών όπου στη λίστα υπάρχουν κορυφαίες μάρκες όπως Mercedes και BMW.

Στις τιµές εκποίησης των οχηµάτων που περιλαμβάνονται στην δημοπρασία συµπεριλαµβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α.

Για τα µη κοινοτικά οχήµατα ο αγοραστής υποχρεούται πριν την παραλαβή τους να υποβάλλει τη σχετική διασάφηση εισαγωγής, επί της οποίας υπολογίζονται και καταβάλλονται οι αναλογούσες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις.

Για τα προς κυκλοφορία οχήµατα η εγγύηση είναι 300 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να διαφέρουν από την τιµή εκκίνησης η µία από την άλλη κατά 50 ευρώ τουλάχιστον.

Για τα προς κυκλοφορία µοτοσυκλέτες και µοτοποδήλατα η εγγύηση συµµετοχής είναι 100 ευρώ και οι προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να διαφέρουν κατά 20 ευρώ.

Το 20% της τιµής κατακύρωσης (προκαταβολή) καταβάλλεται αµέσως µόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχηµα και µετά την υπογραφή του πρακτικού ανακηρύξεως πλειοδότη.

Η έκπτωση όταν η πληρωµή γίνεται τοις µετρητοίς ορίζεται σε 30% στο σύνολο της προσφερόµενης τιµής.

Το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται για ποσό µέχρι 300 ευρω τοις µετρητοίς και για ποσό άνω των 300 ευρώ µε Τραπεζική Επιταγή σε διαταγή Τελωνείου Πατρών.

Δημοπρασίες ΑΑΔΕ: Τι αναφέρει η Διακήρυξη

Στις 14-06-21 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.µ στην αποθήκη του Τελωνείου Πατρών, Κτίριο Λιµένα Γούναρη 1 Πάτρα, θα γίνει προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία για να εκποιηθούν τα παρακάτω, το καθένα χωριστά επιβατικά , φορτηγά και ένα MOTO, µε τιµή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη.

Ο τόπος φύλαξης των δηµοπρατούµενων οχηµάτων αναγράφεται στο τέλος κάθε κατάστασης

Όλα τα οχήµατα δηµοπρατούνται σύµφωνα µε τους ΝΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, οι οποίοι είναι αναρτηµένοι στον ισότοπο www.aade.gr (MENOY>Δηµοπρασίες ΔΔΔΥ).

Η συµµετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δηµοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενηµέρωση του επί των όρων πώλησης που ισχύουν. Δήλωση άγνοιας αυτών δεν γίνεται δεκτή.

Στις τιµές εκποίησης των οχηµάτων συµπεριλαµβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α.

Για τα µη κοινοτικά οχήµατα ο αγοραστής υποχρεούται πριν την παραλαβή τους να υποβάλλει τη σχετική διασάφηση εισαγωγής, επί της οποίας υπολογίζονται και καταβάλλονται οι αναλογούσες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις.

Για τα προς κυκλοφορία οχήµατα η εγγύηση είναι 300 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να διαφέρουν από την τιµή εκκίνησης η µία από την άλλη κατά 50 ευρώ τουλάχιστον.

Για τα προς κυκλοφορία µοτοσυκλέτες και µοτοποδήλατα η εγγύηση συµµετοχής είναι 100 ευρώ και οι προσφορές γιά να γίνουν δεκτές πρέπει να διαφέρουν κατά 20 ευρω.

Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία υποχρεούνται να φέρουν την αστυνοµική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε επίσηµο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ, (διαβατήριο, άδεια οδήγησης άδεια παραµονής) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον Α.Φ.Μ., την αρµόδια Δ.Ο.Υ. και την ιδιότητά τους.

Τα φυσικά πρόσωπα συµµετέχουν στις δηµοπρασίες αυτοπροσώπως. κατ εξαίρεση µπορούν να συµµετάσχουν µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο εφόσον είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίµατος µέχρι και δευτέρου βαθµού προσκοµίζοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρηµένη από Δηµόσια Αρχή.

Τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στις δηµοπρασίες δια του νόµιµου εκπροσώπου τους ή µε πληρεξούσιο οριζόµενο από συµβολαιογράφο για τα οχήµατα προς κυκλοφορία ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο για τα υπόλοιπα οχήµατα. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να προσκοµίσουν τα νοµιµοποιητικά έγγραφα της εταιρείας (επικυρωµένο αντίγραφο της συστατικής πράξης-καταστατικό,ΦΕΚ δηµοσίευσης του καταστατικού ,πρόσφατο πιστοποιητικό µεταβολών από το οικείο Πρωτοδικείο και ΓΕΜΗ µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ αυτών.

Το 20% της τιµής κατακύρωσης (προκαταβολή) καταβάλλεται αµέσως µόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχηµα και µετά την υπογραφή του πρακτικού ανακηρύξεως πλειοδότη.

Η έκπτωση όταν η πληρωµή γίνεται τοις µετρητοίς ορίζεται σε 30% στο σύνολο της προσφερόµενης τιµής.

Το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται για ποσό µέχρι 300 ευρω τοις µετρητοίς και για ποσό άνω των 300 ευρώ µε Τραπεζική Επιταγή σε διαταγή Τελωνείου Πατρών.

Ο Διακανονισµός του τιµήµατος των δηµοπρατηθέντων οχηµάτων γίνεται υποχρεωτικά σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της κατακύρωσης των αποτελεσµάτων της δηµοπρασίας .

Δύναται να παραταθεί µε απόφαση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακές ηµέρες συνολικά ( ανώτατη προθεσµία και για την παραλαβή του οχήµατος), ύστερα από εµπρόθεσµη αίτηση του αγοραστή, ο οποίος οφείλει να καταβάλει κατά το διακανονισµό του υπολοίπου τιµήµατος τις προσαυξήσεις που προβλέπονται από τον ΚΕΔΕ για χρέη προς το Δηµόσιο, καθώς και τις ανάλογες επιβαρύνσεις που θα προκύψουν για κάθε µέρα καθυστέρησης παραλαβής του οχήµατος λόγω της παράτασης του διακανονισµού.

Τα δηµοπρατούµενα οχήµατα είναι µεταχειρισµένα, µε ζηµιές, φθορές και ελλείψεις και χρήζουν επισκευής πριν κυκλοφορήσουν.

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να τα εξετάσουν µαζί µε τεχνικούς της επιλογής τους πριν λάβουν µέρος στη δηµοπρασία, προκειµένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζηµιών, ώστε να διαµορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους.

Η εξέταση περιλαµβάνει ότι κριθεί αναγκαίο χωρίς τη χρήση εργαλείων ή άλλων µηχανικών µέσων και χωρίς να τεθεί σε κίνηση το όχηµα.

Επίσης, πολλά στοιχεία τους, όπως έτος κατασκευής, κυβισµός, τύπος κλπ. ελήφθησαν και από τις εξωτερικές ενδείξεις τους προς καλύτερη ενηµέρωση του αγοραστικού κοινού, κατόπιν αυτού οι αγοραστές οφείλουν να ερευνούν και από µόνοι τους την ακρίβεια των στοιχείων αυτών.

Η Υπηρεσία µας για τα στοιχεία αυτά καθώς και τυχόν κρυµµένα ελαττώµατα ουδεµία ευθύνη φέρει.

Βάσει των όρων πώλησης αναστροφές -ακυρώσεις αγοροπωλησιών δεν γίνονται δεκτές, εξαιρουµένων των περιπτώσεων που µε βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών και επικοινωνιών προκύπτει ότι το όχηµα δεν δύναται να κυκλοφορήσει.

Για τη θέση του οχήµατος σε κυκλοφορία ο αγοραστής υποχρεούται µε δική του ευθύνη και δαπάνες να ολοκληρώσει τις διαδικασίες καταβολής του τέλους ταξινόµησης την έκδοση νέων πινακίδων και την καταβολή των τελών κυκλοφορίας.

Για τα φορτηγά αυτοκίνητα άνω των 4 τόνων ή λεωφορεία προς κυκλοφορία δεν εκδίδεται πιστοποιητικό κυριότητας, αλλά απαιτείται η σύνταξη συµβολαίου από συµβολαιογράφο και τα έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή.

Οι ενδιαφερόµενοι πριν λάβουν µέρος στις δηµοπρασίες πρέπει να ενηµερώνονται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών για τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως προς την ταξινόµηση, το είδος του καυσίµου, τον τόπο ταξινόµησης τα όρια εκποµπής καυσίµων κλπ και των οποίων άγνοια δεν µπορούν να επικαλεστούν µετά την αγορά των οχηµάτων.

Η επίσκεψη των οχηµάτων επιτρέπεται ελεύθερα από την 08-06-21, έως και την 11-06-21 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 08:30π.µ. µέχρι 13:30µ.µ.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 2610 317462 Τελωνείο Πατρών και τηλ. 26930 22628 Αποθήκη Τελωνείου Πατρών στην Κ. Αχαϊα.

Δεν επιτρέπεται το επισκεπτήριο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δηµοπρασίας, παρά µόνο µετά το πέρας αυτής για τριάντα (30) λεπτά παρουσία του προσωπικού της υπηρεσίας, σε όσους εκ των ανακηρυχθέντων πλειοδοτών το επιθυµούν.

Δείτε ΕΔΩ όλη τη λίστα των οχημάτων


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:

Survivor MEGA spoiler 13/6: Ήρθαν τα πάνω κάτω. Αυτή η παίκτρια αποχωρεί τελικά την Κυριακή! | ΦΩΤΟ

Η Τροχαία σας «έκοψε» κλήση: Ποια είναι τα δικαιώματά σας – Πώς ακυρώνεται το πρόστιμο;

Αυτό είναι το πρόσωπο του εκτελεστή της Καρολάιν! Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία στα Γλυκά Νερά | BINTEO

Κι όμως δεν είναι της Pfizer: Το εμβόλιο με τις μηδενικές ακυρώσεις που έχει γίνει ανάρπαστο στην Ελλάδα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΙΔΑΤΕ;